Переваги лізингу та його оподаткування що таке лізинг
Cтаттею 292 Господарського кодексу України визначено, що лізинг — це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною

 (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить (лізингодавцю) або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. яке майно є об'єктом лізингу .
Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» (надалі – Закон) від 16.01.2003 року предметом договору лізингу може бути рухоме і нерухоме майно, що відповідно до класифікатора основних засобів може належати до основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу «земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх відокремлені підрозділи (філії, цехи, дільниці)». Згідно зі статтею 4 Закону лізингодавцем може бути тільки юридична особа, а лізингоодержувачем — як фізична, так і юридична особа, яка набуває права володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця. Якщо в орендних відносинах лізингоодержувачем виступає фізична особа, то такі відносини назваються «найманням», а якщо юридична — то «лізингом».
У Законі вже немає поняття «оперативного лізингу», а фігурує «фінансовий лізинг», «лізинг». Термін «оперативний лізинг» є тільки в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 року №334/94-ВР, який регулює питання оподаткування. Розглянемо чим може привабити підприємців оперативного лізинг. переваги лізингу
Оперативний лізинг має переваги порівняні з іншими формами інвестування. Головними з них є:
— інвестування у формі майна на відміну від грошового кредиту зменшує ризик неповернення коштів, бо за лізингодавцем зберігаються права власності на передане майно;
— лізинг передбачає 100-відсоткове кредитування і не вимагає негайних платежів, що дозволяє без різкого фінансового напруження поновлювати виробничі фонди, купувати дороге майно;
— лізингова угода гнучкіша за позику, оскільки дає можливість обом сторонам виробити зручну схему виплат. За взаємною домовленістю сторін лізингові платежі можуть здійснюватись різними частками, не обов'язково однаковими протягом терміну дії договору оперативного лізингу;
— для лізингоодержувача зменшується ризик морального і фізичного «старіння» майна, оскільки вононе купується у власність, а береться в тимчасове користування;
— лізингові платежі відносяться довалових витрат (собівартості) лізинго-одержувача, що зменшує оподатковуваний прибуток;
— при використанні лізингу можна розраховувати на додаткові послуги інформаційного, юридичного, сервісного характеру з боку лізингодавця, які дозволено відносити до складу валових витрат. укладання договорів лізингу
Першим кроком до оформлення орендних відносин є укладання договору оперативного лізингу. Згідно із Законом України «договір лізингу має бути укладений у письмовій формі». Відповідно до п. 2 Закону «Про фінансовий лізинг» суттєвими « умовами договору лізингу є:
— предмет лізингу;
— строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);
— розмір лізингових платежів;
— інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди».
На нашу думку, для уникнення непорозумінь між сторонами в договорі повинні бути обумовлені всі пункти відповідно до статей Закону «Про фінансовий лізинг».
У деяких випадках договори оперативної оренди можуть містити ознаки фінансового лізингу, але згідно з пп.1.18.2 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» «незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу..., платник податку має право при укладенні договору визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору».
Крім того згідно зі статтею 793 Цивільного кодексу, який набрав чинності з 01.01.2004 року, договір оренди споруди строком на один рік і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації (стаття 794 ЦК).
При передачі майна в оренду додатком до договору повинен бути Акт приймання-передачі об'єкта оренди. оподаткування лізингу
При передачі майна в оперативний лізинг відповідно до пп. 8.5.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» «балансова вартість відповідної групи основних фондів не зменшується на вартість основних фондів, які надаються платником податку в оперативний лізинг (оренду)».
Валові витрати орендаря і валові доходи орендодавця у цьому випадку будуть визначатись на підставі пп. 7.9.6 названого Закону, тобто « орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування». Таким чином, правило першої події для операцій оперативного лізингу не діє. Незалежно від сум, сплачених за оренду майна, валові доходи орендодавця і валові витрати орендаря збільшуються тільки на суму нарахованих орендних платежів за звітний період.
Підприємствам, що отримали в оперативну оренду легкові автомобілі, слід пам'ятати: згідно з пп. 5.4.10 статті 5 Закону про податок на прибуток не відносяться до складу валових витрат «витрати, пов'язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, а також 50 відсотків витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів ».
Щодо витрат на поліпшення об'єкта оперативного лізингу, то відповідно до пп. 8.8.1 статті 8 Закону України від 01.07.2004 р. №1957-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: «у разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів, визначену згідно з підпунктом 8.7.1 пункту 8.7 цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості:
відповідної групи основних фондів у разі якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди);
створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди).
При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця».
З цього часу бухгалтерам під-приємств нетреба створювати відповідну групу основних засобів і амортизувати її, а такі витрати разом з іншими витратами на ремонт власних основних засобів у межах 10% їх сукупної вартості можуть бути включені до валових витрат. Надлишок же витрат на ремонт орендованих основних фондів повинен враховуватися у відповідній групі основних фондів, а якщо така група у платника податку вже є, то збільшувати її балансову вартість.
Якщо з незалежних від платника податку причин орендовані основні засоби зруйновані, знищені, викрадені або повернуті орендарем внаслідок закінчення терміну дії договору, то платник податку користується правилами пп. 8.4.8 Закону: «у разі ліквідації основних фондів за рішенням платника податку або якщо з незалежних від платника податку обставин основні фонди (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних фондів з обставин загрози чи неминучої їх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини:
а) збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1, при цьому вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля;
б) не змінює балансову вартість груп 2, 3 і 4 стосовно основних фондів цих груп».
До того ж, згідно з пп. 3.2.2 Закону про ПДВ не є об'єктом оподаткування операції з надання орендодавцем майна у користування орендарю згідно з умовами оперативного лізингу.
Орендодавець майна нараховує ПДВ на суму орендного платежу, який згідно з пп. 3.1.1 Закону про ПДВ буде його податковим зобов'язанням. Водночас якщо орендар сплачує орендну плату за декілька періодів, то на підставі пп. 7.4.1 Закону про ПДВ він має право включити всю суму сплаченого ПДВ включає до податкового кредиту (якщо в оперативній оренді легковий автомобіль, то до податкового кредиту відноситься тільки 50% суми ПДВ, сплаченого в сумі орендних платежів), а орендодавець отриману суму ПДВ до податкового зобов'язання. бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік оперативної оренди ведеться на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Норми Положення застосовуються всіма підприємствами, організаціями незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

Переваги лізингу та його оподаткування що таке лізинг - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота