Концепція реформування та розвитку лісового господарства України
Проект Концепції реформування та розвитку лісового господарства України розроблено на реалізацію програми Президента України В.А. Ющенка "Десять кроків назустріч людям", Програми діяльності уряду України "Назустріч людям" для підвищення ефективності ведення лісового господарства з використанням міжнародного досвіду.

Необхідність розробки Концепції зумовлена, з одного боку, міжнародними вимогами щодо сталого лісоуправління, а з іншого — внутрішніми потребами держави щодо прозорості та прогнозованості дій лісової галузі.
Концепція має стати важливою складовою загальної стратегії збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку країни на довгострокову перспективу.
Необхідність розробки Концепції, насамперед, викликана переглядом підходів у використанні лісових ресурсів в умовах нашої держави. Разом з великим екологічним значенням лісів в Україні суттєво зростає їх ресурсна вагомість. Другим важливим чинником доцільності розробки цього документу є перехід на європейські стандарти лісовідновлення і лісорозведення, що орієнтовані на природні можливості відтворення лісів. Ще одним аргументом в цьому плані є потреба у продовженні робіт щодо створення захисних насаджень з метою запобігання ерозії ґрунтів (під впливом якої перебуває близько 15 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь), заліснення неугідь, консервації малопродуктивних, деградованих та техногенно-забруднених земель.
Враховуючи важливість реформування та розвитку лісового господарства України для всього нашого суспільства, а також для тих, хто не байдужий до долі українського лісу, Колегія державного комітету лісового господарства та редакція журналу виносять на обговорення проект Концепції, розроблений провідними науковцями і фахівцями у сфері лісового господарства та лісової економіки.
Маємо дослухатися до кожної фахової думки, поради, побажання, поцінувати знання і досвід тих, хто за будь-яких умов залишався вірним головній справі свого життя — служінню лісові.
Концепція є важливою складовою загальної стратегії збалансованого соціально-економічного розвитку країни. На її основі формуються програми розвитку галузі, розробляються нормативно-правові акти лісового господарства.
I.Сучасний стан лісового господарства
Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн. га, з яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 млн га, це становить 15,7 відсотка від території України. За 50 років лісистість зросла майже в 1,5 раза. Запас деревини в лісах зріс в 2,5 раза і досяг 1,8 млрд м3. Середній щорічний приріст у лісах Держкомлісгоспу дорівнює 4,0 м3 на 1 гектар і коливається від 5,0 м3 в Карпатах до 2,5 м3 у Степовій зоні.
Ліси на території України розташовані дуже нерівномірно і сконцентровані переважно в Поліссі та Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності і не досягає оптимального рівня, коли ліси найпозитивніше впливають на клімат, ґрунти, водні ресурси, протидіють ерозійним процесам.
Ліси України утворюються понад 30 видами дерев, серед яких домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Хвойні насадження займають 42% загальної площі, зокрема сосна — 33%. Твердолистяні насадження становлять 43%, зокрема дуб і бук — 32%. Середній вік насаджень перевищив 55 років, іде поступове старіння лісів, що сприяє погіршенню їх санітарного стану.
Особливості, які відрізняють Україну від інших європейських країн щодо лісів і лісового господарства:
відносно низький середній рівень лісистості території країни; зростання лісів у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим), що мають істотні відмінності щодо лісорослинних умов, методів ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та корисних властивостей лісу;
переважно екологічне значення лісів та висока їх частка (до 50%) з обмеженим режимом використання;
високий відсоток заповідних лісів (13,7%), який має стійку тенденцію до зростання;
історично сформована ситуація з закріпленням лісів за численними постійними лісокористувачами (для ведення лісового господарства ліси надані в постійне користування більш ніж п'ятдесяти міністерствам, відомствам і організаціям);
значна площа лісів зростає у зоні радіоактивного забруднення; половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого догляду;
близько 0,5 млн гектарів лісів не надані в користування, перебувають на землях запасу у незадовільному стані (самовільно вирубуються, гинуть від пожеж, хвороб, шкідників тощо);
невизначене правове підпорядкування понад 400 тис. гектарів полезахисних лісових смуг, під захистом яких перебуває близько 13 млн гектарів ріллі;
матеріальна база лісової науки і освіти не відповідає світовому рівню.
ІI. Проблеми, для вирішення яких розробляється Концепція
Необхідність розробки Концепції зумовлена становленням нових економічних відносин в державі, потребою подолання протиріч між екологічними, економічними і соціальними цілями, забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових земель, лісових ресурсів та корисних властивостей лісу, а також необхідністю збільшення площі лісів до оптимальної.
ІІI. Аналіз причин виникнення проблем
Основними причинами виникнення проблеми є:
недосконала нормативно-правова база щодо ведення лісового господарства та лісових відносин;
недосконалість управління лісами, що належать до різних форм власності;
відсутність правових та економічних механізмів стимулювання запровадження природозбережувальних технологій або їх елементів, охорони, захисту, відновлення лісів;
зростання антропогенного навантаження на лісові екосистеми; глобальна зміна клімату;
недосконалість фінансового та економічного механізму розвитку лісового господарства;
поєднання лісогосподарськими підприємствами функцій ведення лісового господарства та переробки деревини;
недосконалість податкової бази, яка не враховує довгострокового періоду лісовирощування;
рівень середньої зарплати нижчий від загальнодержавного; зростання попиту на внутрішньому ринку деревини;
значні обсяги незаконних рубок, незаконний перерозподіл земель лісового фонду, неналежний правовий статус лісової охорони.
ІV. Мета та основні завдання Концепції
Мета Концепції полягає у забезпеченні сталого розвитку лісового господарства, підвищенні ролі лісового сектору в державі.
Основними завданнями Концепції є:
удосконалення нормативно-правової бази у галузі лісового господарства та її гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;
розробка національних критеріїв та показників щодо сталого управління лісами;
оптимізація структури лісогосподарських підприємств та організацій; збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;
нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісів;
збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;
посилення стійкості лісових екосистем до негативних факторів навколишнього середовища, зростаючого антропогенного навантаження, змін клімату;
вирішення лісівничо-екологічних проблем регіонів;
ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;
удосконалення економічно-фінансового механізму;
забезпечення самоокупності та прибутковості ведення лісового господарства в лісозабезпечених регіонах;
сприяння вирішенню соціально-економічних проблем місцевих громад;
посилення правового захисту працівників лісової охорони;
розвиток лісогосподарської науки і освіти;
розширення міжнародної співпраці;
інформування громадськості про стан лісового господарства, залучення до прийняття рішень щодо використання природного потенціалу лісів, екологічне виховання.
V. Шляхи та засоби розв'язання проблем
Полягають у проведенні реформування лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду, поєднанні заходів державної підтримки та впровадження ринкових механізмів у лісовому господарстві, збереженні переважно державної власності на ліси.
1. Підвищення ефективності управління лісовим господарством передбачає: передачу лісів, що перебувають у державній власності, до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі лісового господарства — Держкомлісгоспу та посилення його функцій; підтримку комунальної власності на ліси в межах населених пунктів; підтримку приватної власності на ліси, які створюються на землях, що перебувають у приватній власності; посилення повноважень Державної інспекції з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Мінприроди України з метою підвищення ефективності здійснення державного контролю.
2. Реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарства передбачає: створення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приватними підприємствами і підприємцями; вдосконалення плати за лісові ресурси через заміну попенної плати на податок з доходу, отриманого від реалізації лісових ресурсів; направлення місцевим громадам частини лісового податку; розробку методики розрахунку рівня плати за використання земель лісового фонду для потреб рекреації, мисливства, промислової заготівлі грибів, ягід, лікарської сировини тощо; оптимізацію структури та кількості лісогосподарських підприємств з ведення лісового господарства залежно від лісорослинної зони та експлуатаційного чи екологічного значення лісів; звільнення від сплати дивідендів з прибутку у випадку направлення коштів на оновлення основних фондів необхідних для ведення лісового господарства; стимулювання розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури, еколого-просвітницької діяльності.
3. Вдосконалення ведення лісового господарства передбачає: забезпечення екологічно орієнтованого ведення лісового господарства та комплексного використання лісових ресурсів, з врахуванням ландшафтно-водозбірних принципів ведення лісового господарства, перегляд принципів розподілу лісів за екологічним і господарським значенням та залежно від переваг виконуваних ними функцій, розробка кадастрової оцінки лісів, зменшення обсягів суцільних рубок, заміна їх на поступові і вибіркові, особливо в лісах зелених зон навколо населених пунктів; забезпечення збереження біологічного різноманіття лісів; інвентаризацію та оптимізацію мережі лісових природно-заповідних територій та об'єктів; розв'язання проблеми захисного лісорозведення на державному рівні шляхом інвентаризації полезахисних лісових смуг, закріплення полезахисних лісових смуг за землекористувачами, відновлення агролісомеліоративних служб, законодавчого урегулювання вирішення питання цільового виділення земель під захисне лісорозведення; забезпечення державної підтримки створення захисних насаджень та полезахисних лісових смуг на еродованих землях, що перебувають у приватній і комунальній власності; вдосконалення системи лісокористування (вік, види, способи рубок та їх планування) у розрізі природних зон; проведення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, що зокрема передбачають: запровадження технології гірських лісозаготівель на базі природозбережувальних систем машин та механізмів, заміну похідних ялинників на корінні деревостани, проведення робіт на радіоактивно забруднених лісових територіях, спрямованих на реабілітацію лісів, здійснення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов Степу лісових біогеоценозів з врахуванням необхідності переведення господарювання на ландшафтно-екологічні принципи; покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку лісового господарства; вдосконалення системи лісовпорядкування, інвентаризації і моніторингу лісів на основі геоінформаційних технологій; вдосконалення системи інформаційного забезпечення галузі та впровадження інформаційних технологій у лісове господарство; посилення функцій і ролі Державної лісової охорони (служби), прийняття Положення про Державну лісову охорону (службу); розвиток лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо).
4. Ефективне використання лісових ресурсів передбачає: запровадження реалізації заготовленої деревини на конкурсних засадах через аукціони і торги для формування прозорого ринку деревини; створення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приватними підприємствами і підприємцями; визначення заготівлі деревини як кінцевої фази ведення лісового господарства; поступову реструктуризацію лісогосподарських підприємств шляхом відокремлення і створення деревообробних державних підприємств (філій) та реалізація їм деревини на ринкових умовах, враховуючи особливості природних зон; впровадження системи контролю (сертифікатів) походження лісопродукції для забезпечення захисту ринку від незаконно отриманої деревини; гармонізацію національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами.
5. Міжнародна співпраця. Участь України у міжнародних процесах щодо збереження і захисту лісів передбачає: забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо лісів; участь у роботі міжнародних лісівничих організацій; вивчення нових технологій і методів організації та ведення лісового господарства; розширення співпраці між науковими і освітніми організаціями, проведення спільних наукових досліджень; обмін експертами, вченими, спеціалістами, стажерами, а також делегаціями в наукових і навчальних цілях та з метою ознайомлення; обмін інформаційними матеріалами; регіональна прикордонна співпраця з метою координації дій щодо обмеження чисельності шкідників лісу, наслідків стихійних лих і лісових пожеж; участь у міжнародних конгресах, конференціях, виставках.
VI. Фінансове забезпечення
Реалізація заходів, передбачених Концепцією, здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних джерел лісокористувачів, коштів спеціального бюджетного фонду фінансування лісового господарства, а також інших джерел, в тому числі коштів міжнародних організацій та іноземних інвесторів.
Для фінансування позицій Концепції, що мають місцеве значення, залучатимуться кошти місцевих бюджетів і фондів охорони довкілля.
Передбачається забезпечення державної підтримки за кошти державного бюджету: розширеного відтворення лісів та агролісомеліорації у степовій та лісостеповій природних зонах; утримання територій і об'єктів природно-заповідного фонду; охорони і захисту лісів від пожеж, хвороб та шкідників; лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу лісів, кадастрів рослинного і тваринного світу; утримання державної лісової та мисливської охорони (служби); розвитку лісової науки та освіти; виховання та пропаганди екологічної культури (розвиток і підтримка шкільних лісництв, організація та проведення заходів із створення лісів за участю громадськості, видавнича діяльність, підготовка радіо- та телепрограм).
VII. Очікувані результати
Реалізація положень Концепції сприятиме забезпеченню сталого розвитку і управління лісовим господарством, збільшенню площі лісів держави, збереженню біорізноманіття та невиснажливого лісокористування, задоволенню потреб суспільства в лісових ресурсах, створенню більш сприятливих умов для розвитку підприємництва, створенню нових робочих місць, зменшенню загрози деградації земель, зростанню частки продукції лісового господарства у ВВП, забезпеченню зайнятості та соціальної захищеності працівників лісового сектору; зростанню інвестицій в лісову галузь, а також гармонізації норм ведення лісового господарства України до відповідних критеріїв Європейського Союзу.
На основі положень Концепції передбачається коригування Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки, в результаті чого до 2010 року пропонується виконати: лісовідновлення на площі 370 тис. гектарів; лісорозведення (створення нових лісів) — 300 тис. гектарів; лісозахисні заходи — 1,9 млн. гектарів; лісовпорядні роботи — 7,6 млн. гектарів. Загальна площа лісів зросте на 3%, а запас деревостанів — на 13%.
До 2015 року площа лісів може збільшитись на 1 млн. гектарів, а загальний запас деревини становитиме близько 2 млрд. куб. метрів. Позитивні якісні і кількісні зміни в лісовому фонді призведуть до оптимізації його вікової структури, що дозволить повніше задовольняти зростаючі потреби суспільства у деревині, інших лісових ресурсах та корисних властивостях лісів.

 Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

Концепція реформування та розвитку лісового господарства України - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота