ПОЛОЖЕННЯ про Державний комітет лісового господарства України
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2007 р.  № 883 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет лісового господарства України

1. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп) є центральним органом виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.   
Держкомлісгосп вносить у встановленому порядку пропозиції  Міністрові охорони навколишнього природного середовища щодо формування державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, полювання та мисливського собаківництва, забезпечує їх реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, що належать до його компетенції.
2.  Держкомлісгосп у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
Держкомлісгосп узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх в установленому порядку на розгляд Міністра охорони навколишнього природного середовища. Держкомлісгосп організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держкомлісгоспу є:
підготовка і внесення Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозицій щодо формування державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, полювання та мисливського собаківництва, а також охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підвищення ефективності лісового і мисливського господарства та забезпечення її реалізації; здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового і мисливського господарства та полювання; розроблення та організація виконання державних і регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, а також участь у розробленні та виконанні програм з питань охорони, використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства.
4. Держкомлісгосп відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє та подає на розгляд Міністра охорони навколишнього природного середовища план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомлісгоспу;
2) бере в межах своїх повноважень участь у розробленні проектів Державного бюджету України,  Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісових ресурсів,  використання та відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства; 
3) забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері лісового і мисливського господарства,  виступає у встановленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для виконання програм розвитку лісового і мисливського господарства; організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
4) розробляє та видає в межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань ведення лісового і мисливського господарства, полювання (в тому числі в умовах радіоактивного забруднення) та мисливського собаківництва, полювання із собаками мисливських порід,  іншими ловчими звірами і птахами;
5) координує виконання плану заходів у сфері лісового і мисливського господарства, полювання та мисливського собаківництва;
6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та проведення моніторингу лісів, а також організовує роботу з упорядкування мисливських угідь, проводить моніторинг та веде державний кадастр мисливських тварин, що перебувають на території України;
7) видає спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, подає у встановленому порядку на розгляд Мінприроди пропозиції щодо визначення розрахункової лісосіки;
8) видає ліцензії відповідно до законодавства;
9) бере участь у розробленні лімітів та норм використання мисливських тварин, доводить затверджені у встановленому  порядку зазначені ліміти до відома користувачів мисливських угідь;
10) встановлює відповідно до законодавства строки та порядок проведення полювання, сезонні строки початку і закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;
11) реалізує державну політику щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового і мисливського господарства, проводить разом з суб'єктами господарювання постійний моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринку продукції лісового і мисливського господарства, готує та подає в установленому порядку Міністрові охорони навколишнього природного середовища відповідні пропозиції в  межах  повноважень і бере участь у формуванні  та  реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб, реалізації інвестиційної політики виходячи з пріоритетів структурної перебудови економіки;
12) організовує в межах своїх повноважень раціональне використання лісових ресурсів, охорону і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, ведення лісового і мисливського господарства  підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, аналізує їх економічне становище, здійснює інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності;
13) здійснює у межах своїх повноважень заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на зовнішньому ринку, а також на розвиток внутрішнього ринку продукції лісового і мисливського господарства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо умов оподаткування і кредитування, особливостей приватизації таких підприємств, установ та організацій, координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами відповідно до законодавства;
14) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з питань ведення лісового і мисливського   господарства, полювання, а також нагляд за застосуванням пестицидів та агрохімікатів у лісовому господарстві та лісах, проводить у встановленому порядку через галузеві науково-дослідні та спеціалізовані лісозахисні підприємства, установи їх апробацію;
15) здійснює контроль за веденням лісового і мисливського господарства, в тому числі в умовах радіоактивного забруднення, на всіх підприємствах незалежно від форми власності;
16) забезпечує функціонування державної лісової охорони,  координує діяльність лісової охорони всіх постійних лісокористувачів і власників лісів, в межах своїх повноважень бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері пожежної  безпеки та охорони  праці, визначає стратегію і забезпечує  здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;
17) встановлює порядок видачі,  видає посвідчення мисливця, щорічні контрольні картки обліку  добутої дичини та фактів порушення правил полювання;
18) видає дозволи на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності;
19) встановлює порядок видачі, видає паспорти на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;
20) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення,  денонсації таких договорів, у межах своїх повноважень укладає міжнародні   договори України, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері лісового і мисливського господарства;
21) здійснює в межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу,  інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;
22) забезпечує відповідно до законодавства бюджетне фінансування, розподіл та контроль за цільовим використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, здійснює в межах своїх повноважень комплекс заходів щодо запобігання порушенням податкового законодавства, виконання законодавства про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю;
23) приймає у встановленому  законодавством  порядку  рішення про утворення,  реорганізацію і ліквідацію підприємств,  установ та організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управління; затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та здійснює контроль за їх дотриманням;
24) бере участь у межах своїх повноважень у формуванні та реалізації антимонопольної політики;
25) розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, складення фінансової і статистичної звітності;    
26) готує пропозиції щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового і мисливського господарства та здійснює в межах своїх повноважень відповідні заходи, укладає в установленому порядку галузеву угоду з професійними спілками чи їх об'єднаннями, іншими представницькими  організаціями працівників лісового і мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;
27) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби, забезпечує функціонування  галузевої системи підготовки кадрів,  проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  працівників лісового і мисливського господарства, готує пропозиції щодо формування державного замовлення на підготовку відповідних фахівців;
28) визначає за узгодженням з Мінфіном перелік посад працівників державної лісової охорони, яким відповідно до законодавства надано право носіння форменого  одягу встановленого зразка, зброї та спеціальних засобів;
29) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
30) забезпечує у межах своїх повноважень вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час  надзвичайних  ситуацій  та  проведення потенційно небезпечних заходів   в  умовах  присутності  цивільного  населення,  сприяє органам   управління  у  справах  цивільної  оборони  у  виконанні покладених  на них завдань;
31)  вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення  діяльності   підприємств,   установ    та    організацій   незалежно   від    їх підпорядкування та форми власності в разі порушення ними  природоохоронного та лісового законодавства;
32) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному  апараті Держкомлісгоспу, його територіальних органах, на підприємствах, в  установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
33) розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;
34) засновує відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації та провадить видавничу діяльність  з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, полювання та мисливського собаківництва, а також охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підвищення ефективності лісового і мисливського господарства та забезпечення її реалізації; 
35) здійснює згідно із законодавством інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5. Держкомлісгосп має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції; утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні, консультативні ради та кваліфікаційні комісії, робочі групи; перевіряти на підприємствах, в установах та організаціях додержання вимог законодавства у сфері лісового і мисливського господарства; представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України; приймати рішення про припинення полювання у випадках, передбачених законом; видавати разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти; за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища утворювати, реорганізувати або ліквідувати у встановленому порядку територіальні органи.
Нормативно-правові акти Держкомлісгоспу підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
6. Держкомлісгосп під час виконання покладених на нього  завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.
7. Держкомлісгосп здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в його складі територіальні органи, орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим.
8. Держкомлісгосп в межах своїх повноважень на основі та на  виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомлісгоспу є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.
9. Держкомлісгосп очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища.
Голова Комітету має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови вносить Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням Голови Держкомлісгоспу.
10. Голова Держкомлісгоспу:
1) здійснює керівництво Держкомлісгоспом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України  та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Комітет завдань;
2) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;
3) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності  своїх заступників;
4) здійснює за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища розподіл обов’язків між своїми заступниками;
5) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомлісгоспу, зокрема за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища керівників самостійних структурних підрозділів Комітету;
6) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників і заступників керівників територіальних органів Держкомлісгоспу;
7) укладає та розриває відповідно  до  законодавства  контракти з керівниками підприємств,  установ  та  організацій,  що  належать   до   сфери управління Держкомлісгоспу, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8)  затверджує  за  поданням  керівників   територіальних органів чисельність працівників, структуру,  штатний  розпис  та кошторис зазначених органів;
9) затверджує положення про структурні  підрозділи центрального апарату Комітету;
10) виконує функції  з  управління майном,  яке перебуває у сфері управління Держкомлісгоспу;
11) приймає за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Комітету;
12) затверджує статути підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, організовує контроль за їх дотриманням;
13) затверджує кошторис для утримання підприємств, установ та організацій, які фінансуються з державного бюджету;
14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11. Для погодженого вирішення  питань, що належать до компетенції  Держкомлісгоспу, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, посадової особи Мінприроди, визначеної Міністром охорони навколишнього природного середовища, та інших керівних працівників Держкомлісгоспу, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб (за згодою).
Склад колегії затверджує Голова Держкомлісгоспу. Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Комітету.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомлісгоспу.
12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку   основних напрямів науки і техніки у лісовому і мисливському господарстві,  обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомлісгоспі можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад науково-технічної (наукової) ради, дорадчих та консультативних органів і положення про них затверджує Голова Комітету.
13. Граничну чисельність працівників Держкомлісгоспу затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру Комітету затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.
Штатний розпис і кошторис Держкомлісгоспу затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.
14. Держкомлісгосп є юридичною особою, має самостійний  баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


 Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

ПОЛОЖЕННЯ про Державний комітет лісового господарства України - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота