Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 Н А К А З
 04.07.2007 N 223
 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  9 липня 2007 р.  за N 779/14046 

  Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 678 "Питання удосконалення управління лісовим та мисливським господарством" Н А К А З У Ю:
 1. Затвердити Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства (додається).
 2. Начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства:
 2.1. Прийняти це Положення до неухильного виконання та керівництва в роботі.
 2.2. Розробити положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників відповідно до цього Положення.
 3. Сектору юридичного забезпечення (Сушко І.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 06.12.2004 N 230 "Про затвердження Положення про обласні управління лісового господарства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за N 1582/10181.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Ю.М.Марчука.
 Голова В.М.Сівець 
 ПОГОДЖЕНО: 
 Міністр охорони  навколишнього  природного середовища В.Г.Джарти
 ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Державного комітету  лісового господарства  України  04.07.2007 N 223
 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  9 липня 2007 р.  за N 779/14046 

   ПОЛОЖЕННЯ  про обласні управління лісового  та мисливського господарства

  1. Обласні управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) підпорядковуються Державному комітету лісового господарства (далі - Держкомлісгосп) та є його територіальними органами.
 2. Управління сприяють забезпеченню формування і реалізації державної політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території відповідної області.
 3. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища, нормативно-правовими актами Держкомлісгоспу, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями Управлінь є: участь у сприянні формування та реалізації державної політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території області;  здійснення державного управління та контролю, міжгалузевої координації і функціонального регулювання в галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання;  участь в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;  організація здійснення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин;  участь у розробленні та організації виконання, державних і регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу, побічних користувань та розвитку мережі лісових доріг, туризму, заповідності територій.
 5. Управління відповідно до покладених на них завдань:  
1) реалізовують державну політику та вносять Держкомлісгоспу пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання, ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, моніторингу лісів та мисливських тварин;  
2) координують діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу;  
3) здійснюють державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства, а також з ведення мисливського господарства та полювання і технічної документації з цих питань;  
4) беруть участь у розробленні та виконанні державних, регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, захисту, використання, відтворення лісів та тваринного світу;  
5) створюють умови для науково обгрунтованого, раціонального та економічно доцільного використання лісових ресурсів та тваринного світу;  
6) уносять Держкомлісгоспу пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на охорону, захист, використання, відтворення, раціональне використання лісових ресурсів, лісів, тваринного світу, забезпечення додержання режиму використання лісів та тваринного світу, будівництва лісових доріг;  
7) організовують збір інформації для ведення обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;  
8) забезпечують організацію лісовпорядних та мисливськовпорядних робіт, розроблення та реалізацію проектів організації і розвитку лісового та мисливського господарства, будівництва лісових доріг;  
9) забезпечують здійснення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин, організовують виконання заходів щодо відтворення лісів та тваринного світу;  
10) забезпечують організацію робіт з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення стану мисливських угідь;  
11) здійснюють видачу дозволів на використання мисливських тварин, які перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;  
12) забезпечують підготовку матеріалів (документів) та їх обгрунтування Держкомлісгоспу з питань надання у користування мисливських угідь;  
13) забезпечують підготовку проектів планів переселення мисливських тварин, організацію роботи з їх штучного відтворення;  
14) здійснюють видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання;  
15) організовують роботи з укладення та укладають з користувачами мисливських угідь договори про умови ведення мисливського господарства, здійснення контролю за виконанням цих договорів;  
16) проводить роботу з питань мисливського собаківництва;  
17) виступають в установленому порядку координатором замовлення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, робіт із стандартизації і сертифікації та інших робіт, що виконуються в межах заходів з питань розвитку лісового і мисливського господарства та будівництва лісових доріг;  
18) узагальнюють інформацію з питань ведення лісового і мисливського господарства та полювання, надають інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;  
19) використовують в установленому порядку бюджетні кошти, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері лісового і мисливського господарства, а також організації в цій сфері наукових досліджень та здійснення науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями;  
20) відповідно до законодавства ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову і статистичну звітність;  
21) реалізують у межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;  
22) забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;  
23) забезпечують реалізацію та здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства з питань державної таємниці Управлінням;  
24) організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, забезпечують у межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;  
25) порушують відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання;  
26) уносять Держкомлісгоспу пропозиції і вживають у межах своєї компетенції заходів щодо вдосконалення охорони праці в лісовому господарстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення;  
27) беруть участь за дорученням Держкомлісгоспу в міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства, охорони, захисту, використання і відтворення лісів та тваринного світу;  
28) у межах своїх повноважень забезпечують вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;  
29) взаємодіють із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства;  
30) здійснюють інші функції, необхідні для виконання покладених на них завдань.
 6. Управління мають право:  
1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;  
2) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;  
3) видавати нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку;  
4) організовувати і проводити виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до їх компетенції;  
5) у встановленому законом порядку в межах своєї компетенції складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 7. Управління в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
 8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомлісгоспу в установленому порядку.  Начальники Управлінь мають заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Держкомлісгоспу за поданням начальника управління.
 9. Начальник Управління:  здійснює керівництво діяльністю Управління;  забезпечує виконання покладених на Управління завдань та несе персональну відповідальність перед Головою Держкомлісгопу за їх виконання;  видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;  аналізує виконання актів законодавства з питань, що належать до компетенції Управління;  представляє інтереси Управління у стосунках з державними органами, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями та іншими установами, громадянами відповідно до визначених цим Положенням завдань;  розподіляє обов'язки між заступниками начальника Управління;  призначає на посади та звільняє відповідно до законодавства працівників Управління;  розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам управління відповідних рангів державних службовців;  затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;  розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління;  керує розробкою заходів, аналітичних матеріалів, прогнозів, пропозицій тощо;  контролює та оцінює стан справ у сфері діяльності Управління;  координує діяльність Управління у процесі виконання наданих повноважень з відповідними органами місцевого самоврядування, місцевою державною адміністрацією та організовує ефективну співпрацю з ними, керуючись чинним законодавством;  забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників Управління;  контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Управлінні;  забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;  застосовує до працівників Управління заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;  уносить Голові Держкомлісгоспу пропозиції щодо призначення та звільнення з посад керівників підприємств, що входять до сфери управління, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;  здійснює інші повноваження.
 10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управлінь, обговорення найважливіших напрямів їх діяльності в Управліннях утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників (за посадою) та інших працівників Управління.  До складу колегії можуть входити керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також представники громадських організацій (за їх згодою) з правом дорадчого голосу.  Склад колегії затверджується Головою Держкомлісгоспу за поданням начальника Управління.  Рішення колегії проводяться в дію наказами Управління.
 11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій з ведення лісового та мисливського господарства, реформування відносин в цій сфері та вирішення інших питань в Управліннях може утворюватися науково-технічна Рада з числа вчених і висококваліфікованих фахівців.  Склад науково-технічної Ради та положення про неї затверджує начальник Управління.
 12. Управління утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
 13. Чисельність, структуру та штатний розпис, кошторис видатків Управлінь затверджує Голова Держкомлісгоспу в установленому порядку.
 14. Управління є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 


 Завідувач сектору  юридичного забезпечення І.М.Сушко

 Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота