Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини (проект. Оновлений)
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

1. Загальна частина

1.1. Це Положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва, згідно поданих заяв, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.
1.2.Реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.
1.3. Суб’єкти господарської діяльності областей Карпатського регіону – учасники аукціонів, котрі придбали деревину на біржових торгах в цьому ж регіоні, в порядку виключення в 2007 році мають право на її заготівлю на умовах договорів підряду згідно чинного законодавства.
1.4. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз в квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь в торгах можуть приймати лише суб’єкти господарської діяльності, що мають власне деревообробне виробництво.
1.5. Технологічна сировина, баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону реалізується лише суб’єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною.
1.6. Не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні. 1.7. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
аукціон– спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину відповідно до умов, визначених цим Положенням;
необроблена деревина– деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки.
організатор аукціону– біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціону з продажу необробленої деревини;
учасники аукціону– продавець та покупець;
продавець– постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, установленому законодавством;
покупець– суб'єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;
пропозиція з продажу необробленої деревини– документ, що надсилається біржі продавцем, у якому зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики та мінімальна ціна;
лот– партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно чинних державних стандартів, що пропонується для продажу на аукціоні;
крок аукціону– величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;
аукціонна сесія– кількість днів, протягом яких проводиться аукціон;
спеціалізовані торги– біржові торги за участю виключно суб’єктів господарської діяльності, які мають власне целюлозно-паперове і фанерне виробництво, та виробництво по виготовленню деревних плитних матеріалів.

2. Організація аукціонів

2.1. На аукціони виставляється вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім деревини, що перерахована у п.1.1 цього положення.
2.2. Перелік учасників спеціалізованих біржових аукціонів визначається Міністерством промислової політики України.
2.3. Аукціони проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.
2.4. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше як за 15 днів до проведення аукціонів.
2.5. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається в розмірі транспортної партії або кратний її. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів, відповідно до чинних стандартів.
2.6. Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться в гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-верхній (проміжний, нижній) склад продавця.
2.7. На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж, біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, базисні умови поставки.
2.8. Необроблена деревина виставляється на аукціон у вигляді лотів, які формуються відповідно до вимог п.2.5 цього положення.
2.9. З метою своєчасного інформування покупців біржа не пізніше як за 10 календарних днів до дня проведення аукціону оприлюднює у друкованих засобах масової інформації обласного значення та загальнодержавного значення для спеціалізованого аукціону, також на власній сторінці в мережі Інтернет, повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.
2.10. Ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються.
2.11. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим, ніж розмір одного лота.
2.12. Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заяві про купівлю.
2.13. Приймання заяв біржею про участь в аукціоні починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.
2.14. Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються:
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця);
- нотаріально засвідчені копії установчих документів;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ЄДРПОУ;
- копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
- довідку за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою;
- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;
- документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.
Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою покупця, за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.
2.15. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п’яти відсотків від початкової вартості лота.
Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону.
2.16. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону. У разі, якщо покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується продавцю як оплата за товар.
2.17. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за день до його проведення.
2.18. Реєстрація учасників аукціону проводиться відповідно до регламенту проведення аукціону, який розробляється біржею.
2.19. Учасники аукціону, або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження на укладання договорів купівлі-продажу.
2.20. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону, визначеному регламентом проведення аукціонів.
2.21. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця (його уповноваженої особи) вартість цього лоту може бути знижена відповідно до кроку аукціону і він в цей самий день виставляється на аукціонні торги за новою ціною.

 3. Організатор аукціону

3.1. Організатор аукціону (біржа) організовує та проводить аукціони відповідно до чинного законодавства та регламенту проведення аукціонів.
Зокрема біржа:
розробляє регламент проведення аукціону;
розглядає подані пропозиції з продажу необробленої деревини і заяви про участь в аукціоні;
визначає місце, дату і час проведення аукціону відповідно до поданих пропозицій, оприлюднює у засобах масової інформації повідомлення відповідно до п. 2.9 цього Положення;
приймає та реєструє заяви про участь в аукціоні;
реєструє учасників аукціону в день його проведення і видає покупцям аукціонні картки з номером;
оформляє аукціонне свідоцтво за підсумками проведення аукціонів, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем.;
реєструє укладені договори купівлі-продажу необробленої деревини.
3.2. Перевага надається біржам, що відповідають наступним вимогам:
1) загальний досвід роботи не менше ніж 5 років;
2) мають в наявності кваліфікованих спеціалістів та торгово-операційні зали для проведення торгів та допоміжні приміщення (конференц-зал, гардероб тощо);
3) не мають кредиторської заборгованості, у т.ч. перед бюджетами та державними цільовими фондами;
4) мають в наявності технічні засоби:
- електронне табло;
- телефонний зв'язок;
- електронно-модемний зв'язок;
- власна сторінка в мережі Інтернет.
3.3. Для відшкодування організатору аукціону витрат, пов’язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, не більше 0,1% від суми придбаної лісопродукції.

4. Порядок оформлення договорів купівлі-продажу

4.1. Усі права та обов’язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок організатора аукціону для участі в ньому.
4.2. Якщо покупці, які подавали заявки на участь в аукціоні, не придбали жодного лота, гарантійний внесок у повному обсязі повертається їм протягом трьох робочих днів.


Начальник управління технічної
політики і охорони праці
Держкомлісгоспу В. В. Воронюк
Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини (проект. Оновлений) - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота