Державна цільова програма “Ліси України” на 2010—2015 роки
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2009 р. № 977
Київ
Про затвердження Державної цільової програми
“Ліси України” на 2010—2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну цільову програму “Ліси України” на 2010—2015 роки (далі — Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Державного комітету лісового господарства, Міністерства аграрної політики, Міністерства оборони, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв’язку, Київської міської державної адміністрації визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми враховуючи індекс інфляції.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Київській міській державній адміністрації подавати щороку до 1 березня Державному комітетові лісового господарства інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 189 “Про першочергові заходи щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок”;
постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 581 “Про затвердження Державної програми “Ліси України” на 2002—2015 роки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 933).


Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. № 977

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“Ліси України” на 2010—2015 роки

Мета Програми
Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Розв’язати проблему можливо шляхом:

удосконалення системи:
- ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;
- лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;
- інформаційного забезпечення лісового господарства;
- збереження лісів переважно у державній власності;
запровадження:
- принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;
- природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;
- зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;
- збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;
- збереження біорізноманіття лісів;
- ведення державного обліку лісів;
- проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;
- здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;
- удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;
- створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;
покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;
забезпечення:
- розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);
- участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;
- екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;
- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
- гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами;
- розширення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.
Основними завданнями Програми є:
- підвищення рівня лісистості;
- нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
- підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;
- відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
- раціональне використання лісових ресурсів;
- підвищення ефективності управління лісовим господарством;
- покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;
забезпечення розвитку:
- міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;
- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;
- створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;
- удосконалити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;
- запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;
- удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу стану лісів;
- забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;
- забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;
- забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
- збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до 16,1 відсотка рівень лісистості;
- збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з використанням природозберігаючих технологій;
- зменшити загрозу деградації земель;
- створити умови для зниження рівня концентрації парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 22 млрд. гривень, у тому числі 7,9 млрд. — із загального фонду державного бюджету.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки

1. Концепція реформування та розвитку лісового господарства
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня
2006 р. N 208 ( 208-2006-р ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 16, ст. 1207).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 977.
3. Державний замовник - Держкомлісгосп.
4. Керівник Програми - перший заступник Голови
Держкомлісгоспу.
5. Виконавці заходів Програми: Держкомлісгосп,
Мінагрополітики, Міноборони, МНС, Мінтрансзв'язку, Київська
міськдержадміністрація.
6. Строк виконання: 2010-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування Обсяг фінансування, млн. гривень У тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Державний бюджет :              
загальний фонд 7894,2 817,6 1019,5 1160,8 1384,1 1626,6 1885,7
спеціальний фонд 162,5 20,1 22,8 25.5 28,2 31,2 34,7
Мшсцевий бюджет 150,1 25,9 26,6 27 22,6 23,7 24,4
Інші джерела 13753,2 2022,5 2123,3 2238,3 2345,3 2447,8 2575,9
Усього 21959,9 2886,1 3192,2 3451,6 3780,2 4129,3 4520,7

 
Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Державна цільова програма “Ліси України” на 2010—2015 роки - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота