Положення про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів, їх головні функції та проведення ними процедур закупівель лісозаготівельних робіт в Івано-Франківській області

І. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 року №1490-111 (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.12.2000 №280.
1.2. Положення визначає порядок створення тендерних комітетів із закупівлі лісозаготівельних робіт, організаційні та процедурні засади їх діяльності.
1.3. Предметом тендерних процедур є виконання лісозаготівельних робіт для підприємств-замовників.
1.4. Підприємствами-замовниками тендеру з виконання лісозаготівельних робіт є постійні лісокористувачі.
1.5. Метою проведення тендерними комітетами процедур закупівель лісозаготівельних робіт в області є відкритість та прозорість відбору виконавців робіт, створення конкурентного середовища при проведенні лісозаготівель за кошти підприємств-замовників.
1.6.Підприємство-замовник, яке не має змоги виконати лісозаготівельні роботи власними силами і засобами, визначає перелік лісосік, які виставляються на тендер.
1.7. Укладення договорів на виконання лісозаготівельних робіт без проведення тендеру не допускається.
1.8. Тендер на роботи проводиться по кожній лісосіці окремо. Можливе проведення одного тендера по декількох лісосіках, які мають спільну інфраструктуру (під'їзні шляхи, склади, естакади тощо).
1.9. У часники тендера - суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, які відповідно до законодавства мають дозвіл на виконання лісозаготівельних робіт, та підтвердили намір взяти участь у закупівлі, подають тендерну документацію.
1.10. Тендерний комітет - комітет, який організовує процедури закупівлі лісозаготівельних робіт.

2. Порядок створення та організація діяльності тендерних комітетів

2.1. Тендерний комітет створюється наказом підприємства-замовника, за погодженням з органом управління лісами області - обласним управлінням
лісового господарства, на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфліктів інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.
2.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, внутрішніми нормативними документами підприємства-замовника, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самим тендерним комітетом.
2.3. Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджується наказом підприємства-замовника.
Членами тендерного комітету є представники підприємства-замовника в кількості не менше 5 осіб, по одному представнику від обласного управління лісового господарства та райдержадміністрацій і Болехівської та Яремчанської міських рад, відповідно до територіального розподілу.
Особи, які є близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки) керівників або представників учасників, не можуть входити до складу тендерного комітету, а також бути експертами з питань щодо дотримання процедури закупівель.
Експерти та консультанти не можуть бути членами тендерного комітету.
Членами тендерного комітету рекомендується призначати посадових
осіб з економічного, юридичного, фінансового підрозділів, а також з тих
підрозділів, що займаються питаннями матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення підприємства-замовника.
Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням його голови і оформляються наказом керівника підприємства-замовника.
2.4.Тендерний комітет очолює голова, який призначається із заступників керівника підприємства-замовника тендеру або інший представник підприємства-замовника.
2.5. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Голова тендерного комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.
2.6. Робоча група з представників тендерного комітету в складі не менше трьох осіб призначається головою тендерного комітету для розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру.
Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій учасників відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.
2.7. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться в разі потреби.
2.8. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають такі питання планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій членів комітету, окремих його комісій та робочих груп; здійснення процедур закупівлі лісозаготівельних робіт у відповідності до цього Положення та інші.
2.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. В разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
2.10. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується всіма членами тендерного комітету, які брали участь в голосуванні.

З. Головні функції тендерного комітету та відповідальність членів тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі лісозаготівельних робіт на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію наступних функцій:
3.1.1. Планування здійснення тендерних процедур з відбору виконавців лісозаготівельних робіт протягом відповідного періоду;
3.1.2. Вибір процедури з відбору виконавців робіт відповідно до чинного законодавства у сфері державних закупівель;
3.1.3. Розміщення оголошення про проведення тендерних процедур лісозаготівельних робіт в засобах масової інформації згідно з чинним законодавством, та шляхом розсилання запрошень щодо участі в тендері (не менше трьом учасникам на кожну лісосіку), інформування учасників процедур про результати тендеру;
3.1.4. Підготовка та розсилання необхідних документів для проведення процедур і попередньої кваліфікації учасників тендеру;
3.1.5. Надання роз'яснень учасникам щодо змісту тендерних документів у разі отримання від них відповідних запитів;
3.1.6. Проведення процедури попередньої кваліфікації учасників тендеру;
3.1.7.Організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
3.1.8. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;
3.1.9.У разі надходження скарги від учасника тендеру на виконання лісозаготівельних робіт - забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства.
3.2.Голова та інші члени тендерного комітету відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, які допущені під час здійснення процедур по відбору учасників тендеру на виконання лісозаготівельних робіт, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності і збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.
3.3.При виявленні порушень у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги від учасників тендеру, голова тендерного комітету подає письмові роз'яснення з цього приводу керівнику підприємства-замовника.

4. Права та обов'язки тендерного комітету. Права голови, секретаря та інших членів тендерного комітету

4.1. Тендерний комітет має право:
4.1.1. Від імені підприємства-замовника в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення тендерів по виконанню лісозаготівельних робіт;
4.1.2. Готувати та подавати на затвердження керівнику підприємства-замовника проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо проведення тендерних процедур;
4.1.3. Одержувати від структурних підрозділів підприємства-замовника інформацію, яка необхідна для проведення тендерних процедур;
4.1.4. Підприємства-замовники, у разі потреби, можуть залучати до роботи в тендерному комітеті без права голосу інших працівників підприємства-замовника, а також сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою) на договірних засадах;
4.1.5. Використовувати для виконання своїх функцій майно підприємства-замовника;
4.1.6. У межах затвердженого підприємством-замовником кошторису здійснювати необхідні для проведення тендерних процедур витрати;
4.1.7. Готувати пропозиції керівнику підприємства-замовника щодо покриття витрат, які безпосередньо пов'язані з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерних документів за рахунок коштів учасників тендеру відповідно до статті 20 Закону України "Про закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти".
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
4.2.1. Організовувати проведення процедур закупівлі лісозаготівельних робіт учасників для виконання лісозаготівельних робіт у відповідності до чинного законодавства, встановлених процедур по виконанню робіт та термінів;
4.2.2. Забезпечити рівні умови для всіх учасників закупівлі робіт, що беруть участь в тендерних процедурах, об'єктивний та чесний вибір переможця;
4.2.3. Зберігати конфіденційність інформації;
4.2.4. Своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику підприємства-замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від учасників щодо порушень тендерних процедур;
4.2.5. Своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику підприємства-замовника.
4.3. Голова тендерного комітету:
4.3.1. Планує проведення засідань тендерного комітету та веде їх;
4.3.2. Вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;
4.3.3. Призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;
4.3.4. Вносить на розгляд керівника підприємства-замовника пропозиції щодо змін в складі тендерного комітету;
4.3.5. В разі необхідності приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного комітету;
4.3.6. Пропонує порядок денний засідань тендерного комітету.
4.4. Секретар тендерного комітету призначається рішенням голови тендерного комітету.
4.5. Секретар тендерного комітету:
4.5.1. Веде та оформляє протоколи засідань комітету;
4.5.2. Забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
4.5.3. 3а дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу.
4.6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.
4.7. Заступник голови тендерного комітету призначається рішенням голови тендерного комітету.
4.8. В разі відсутності голови тендерного комітету заступник голови виконує обов'язки голови тендерного комітету.
4.9. Члени тендерного комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації учасників тендеру, у разі її застосування; оцінки та порівняння тендерних пропозицій; визначення переможця процедур.
4.10. Члени тендерного комітету мають право:
4.10.1. Брати участь у всіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;
4.10.2. Ознайомлюватися з усією тендерною документацією щодо оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників тендеру;
4.10.3. Виносити питання на розгляд тендерного комітету;
4.10.4. На занесення до протоколу засідання тендерного комітету окремої думки.
4.11. Члени тендерного комітету зобов'язуються дотримуватися норм чинного законодавства, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників тендеру на виконання робіт, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.

Страницы:
2 1


Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Положення про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота